E-sąd i elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Kancelaria oferuje swoim klientom – zarówno osobom fizycznym, jak również przedsiębiorcom i osobom prawnym – usługi w zakresie dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Informacje ogólne o e-sądzie

Tzw. „e-sąd” to Wydział VI Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Specyficzne postępowanie przed tym sądem uregulowane jest w szczególności w art. 50528 – 50537 Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie to cechuje się znacznym odformalizowaniem, jak również obniżoną (w stosunku do zwykłego postępowania sądowego) opłatą sądową, która wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego. Wszelka korespondencja z sądem odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, zaś nakaz zapłaty jest doręczany stronie powodowej elektronicznie, niezwłocznie po jego wydaniu.

Co można uzyskać w elektronicznym postępowaniu upominawczym

W przypadku uwzględnienia powództwa e-sąd wydaje nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu (www.e-sad.gov.pl). Aby uzyskać dostęp do orzeczenia należy podać unikalny, 20 znakowy, kodu nakazu, który umieszczony jest w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Wszczęcie egzekucji wymaga uzyskania tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Klauzula ta wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma, podobnie do samego nakazu zapłaty, postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu (www.e-sad.gov.pl).

Zalety postępowania przed e-sądem

  •  obniżona opłata sądowa w stosunku do postępowania tradycyjnego (1,25% wartości przedmiotu sporu wobec 5% w innych postępowaniach),
  • cała komunikacja pomiędzy powodem a sądem odbywa się w drodze elektronicznej,
  • brak potrzeby załączania do pozwu jakichkolwiek dokumentów zgłoszonych jako dowód w sprawie (w związku z tym, że nie składa się pozwu w wersji papierowej nie składa się również jakichkolwiek załączników do niego); nie zwalnia to jednak z obowiązku zgłoszenia w sprawie dowodów na poparcie roszczenia.

Wady postępowania przed e-sądem

  • postępowanie elektroniczne przed tzw. e-sądem częstokroć nie jest szybsze od postępowania „tradycyjnego”

Zobacz stronę internetową e-sądu.