Oferta dla osób fizycznych

Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w niemalże wszystkich dziedzinach życia, świadcząc usługi prawne w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, naruszenie posiadania, zasiedzenie, jak również w sprawach dotyczących sporządzania i analizy umów oraz innych,
  • prawa rodzinnego i osobowego o rozwód i separację, podział majątku dorobkowego, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie,
  • prawa spadkowego o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu,
  • postępowania egzekucyjnego obejmujące sporządzanie wniosków egzekucjnych oraz występowanie w sprawach egzekucyjnych przed sądami, komornikami oraz innymi organami,
  • prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń obejmujące reprezentację w postępowaniu przygotowawczym, w trakcie śledztw i dochodzeń, prowadzonych przez prokuraturę, policję, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, obronę przed sądami każdej instancji jak również reprezentację w postępowaniu sądowym oskarżycieli posiłkowych i prywatnych oraz przygotowywanie pism procesowych, powództw adhezyjnych, apelacji, kasacji itp.,
  • prawa pracy obejmujące reprezentację pracodawcy bądź pracownika w postępowaniu sądowym w sprawach o mobbing, naruszenie zasady równości w zatrudnieniu, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i innych,
  • prawa administracyjnego obejmujące reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej, samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism, wniosków, skarg do sądu administracyjnego oraz sporządzanie opinii prawnych.
  • dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przed tzw. e-sądem.